انواع لگن بن مارى

لگنهاي بن ماري از سايزهاي متفاوتي تشكيل شده است.
١/١و١/٢و١/٣و١/٤و١/٦و٢/١از سايزهاي معمول و رايج اين محصول هستند.
اين لگنها از عمق ٦ سانت  تا ٢٠ سانت دارند.
تماما استيل هستند.
انواع ايراني و خارجي آن موجود هستند.